Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 “Inlabs”: Inlabs BV, met maatschappelijke zetel te Draaiboomstraat 6 bus 14, 2160 Wommelgem, RPR Antwerpen en met ondernemingsnummer 0767.488.447 en haar verbonden vennootschappen;

1.2 “Websites van Inlabs”: de website www.inlabs.be en www.curocaps.be, waarop de Koper Goederen kan bestellen;

1.3 “Koper”: de partij die een verkoopovereenkomst wenst te sluiten met Inlabs en/of die Goederen bestelt bij Inlabs;

1.4 “Goederen”: de producten of materialen die door Inlabs aan de Koper geleverd worden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten gesloten tussen de Koper en Inlabs. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Koper uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Andere voorwaarden, zoals de aankoopvoorwaarden gehanteerd door de Koper, zijn enkel van toepassing indien Inlabs ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Indien zulke afwijkende voorwaarden slechts op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden afwijken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

3. BESTELLING

3.1 De aanbiedingen van Inlabs (o.a. op de Websites van Inlabs) zijn niet-bindend. Inlabs is enkel gebonden door een bestelling indien deze uitdrukkelijk schriftelijk werd aanvaard.

3.2 Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch, per fax, per online bestelmodule of per e-mail geplaatste bestellingen berust bij de Koper.

4. LEVERING

4.1 De door Inlabs opgegeven levertijden zijn niet-bindend en gelden slechts bij benadering.

4.2 Behoudens grove schuld, geeft overschrijding van de levertijd de Koper niet het recht op een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch op vergoeding van enige directe of indirecte schade door hem of door derden geleden.

4.3 De Goederen worden geleverd in overeenstemming met Ex Works (Incoterms© 2010), tenzij Inlabs uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van een andere Incoterm heeft aanvaard. Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen (inclusief de beschadigingen of verlies veroorzaakt door overmacht) gaat over op de Koper, in overeenstemming met de toepasselijke Incoterm.

4.4 De bewaring van de Goederen in afwachting van de levering geschiedt op risico van de Koper.

4.5 Inlabs behoudt zich het recht voor de door de Koper bestelde Goederen in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De Koper verbindt zich ertoe elke deellevering als een zelfstandige te beschouwen en bijgevolg iedere factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. Inlabs is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit een gedeeltelijke levering van de Goederen.

4.6 De Koper verbindt zich ertoe de geleverde Goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op onvolledigheid en/of gebreken.

5. PRIJS

5.1 De prijs vermeld op de schriftelijke bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs van de Goederen. Deze prijs omvat niet de kosten gerelateerd aan het transport.

5.2 Indien er zich tussen de schriftelijke bevestiging van de bestelling en de levering van de Goederen prijsstijgingen voordoen als gevolg van een wijziging in de prijs van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, salarissen, regelgeving, wisselkoersen etc., zal Inlabs het recht hebben deze door te rekenen aan de Koper.

6. BETALING

6.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar, in de munteenheid bepaald op de factuur en uiterlijk op de daarin vermelde vervaldatum.

6.2 Facturen die niet op de in de factuur vermelde vervaldatum betaald worden, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlintrest van 12% en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van EUR 125,00, zelfs indien respijttermijnen zijn toegekend. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zij in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de Koper afzonderlijk aangerekend.

6.3 Het laattijdig betalen van een factuur maakt de andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Bij niet-betaling op de vervaldatum behoudt Inlabs zich het recht voor om verdere leveringen en bestellingen stop te zetten. Tevens behoudt Inlabs zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

6.5 Twijfel over de solvabiliteit van de Koper geeft Inlabs het recht om betaling te vorderen vooraleer de Goederen geleverd worden.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De Goederen blijven eigendom van Inlabs totdat de Koper de volledige prijs heeft betaald, inclusief verwijlintresten, eventuele kosten en schadevergoedingen. In geval van niet-betaling op de vervaldatum bepaald in de factuur, heeft Inlabs het recht om de Goederen terug te vorderen. Een eventueel faillissement van de Koper doet geen afbreuk aan het recht van Inlabs om de Goederen terug te vorderen.

7.2 Op straffe van een schadevergoeding van minimum EUR 250,00 is het de Koper uitdrukkelijk verboden in welke vorm dan ook te beschikken over de Goederen waarop Inlabs een rententierecht heeft. Per uitzondering mag hij wel over de Goederen beschikken (a) in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening of (b) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlabs.

7.3 Indien derden hun rechten willen doen gelden over de Goederen, brengt de Koper hen onmiddellijk op de hoogte van het eigendomsvoorbehoud. Bovendien brengt de Koper Inlabs hiervan binnen de 24 uur op de hoogte door middel van een aangetekend schrijven.

7.4 In geval van het faillissement, het kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de Koper, behoudt Inlabs zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

8. KLACHTEN; TERUGZENDING VAN DE GOEDEREN

8.1 Behoudens schriftelijk protest, op de wijze zoals hierna bepaald, worden alle leveringen en prijzen geacht door de Koper zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard bij levering.

8.2 Alle protesten en klachten, van welke aard ook, zijn enkel geldig indien zij plaatsvinden bij aangetekend schrijven.

8.3 Alle klachten moeten door de Koper worden ingediend binnen de vijf (5) werkdagen na levering van de Goederen. Indien de Koper de Goederen op de voorziene datum niet in ontvangst neemt, vangt de termijn van vijf (5) werkdagen aan op de datum waarop de Goederen ter zijner beschikking worden gesteld. In geval van verborgen gebreken, moet de klacht worden ingediend binnen de vijftien (15) dagen de Koper het gebrek ontdekt of dat redelijkerwijze had moeten doen, maar in geen geval later dan drie (3) maanden na de levering van de Goederen.

8.4 Indien de Koper nalaat de levering binnen de hierboven gestelde termijn te betwisten, wordt hij onherroepelijk geacht de levering van de Goederen zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

8.5 Indien de klacht ontvankelijk is en binnen de hierboven gestelde termijn werd ingediend, heeft Inlabs de keuze om de Goederen te vervangen of de volledige prijs van de Goederen terug te betalen. Inlabs is niet aansprakelijk voor enige andere schade die hieruit voortvloeit. De Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij het onderzoeken van de klacht.

8.6 De geleverde Goederen mogen enkel worden teruggezonden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlabs. Deze toestemming houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. Bovendien wordt hierdoor de verplichting om de prijs op de vervaldatum te betalen niet opgeschort.

9. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht heeft Inlabs het recht om, zonder enige tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te annuleren. Inlabs is niet aansprakelijk voor de schade of het verlies dat hieruit voortvloeit.

9.2 Onder “overmacht” wordt begrepen elke oorzaak buiten de wil van Inlabs, zoals een productiefout, bevoorradingsproblemen, tekort aan grondstoffen, werkkrachten of energie, transportvertragingen, stakingen etc., ongeacht of deze omstandigheden voorzienbaar waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 8 en behoudens opzet of bedrog, is Inlabs niet aansprakelijk voor gebreken in de geleverde Goederen, enige persoonlijke fout of enige fout van zijn aangestelden.

10.2 Inlabs is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering, verlies van Goederen of welke schade ook die voor de Koper en/of derden mocht ontstaan en die een direct of indirect gevolg is van de door Inlabs geleverde Goederen, dan wel in vertraging of achterwege blijven van de leveringen.

10.3 Indien Inlabs aansprakelijk zou zijn voor de door haar geleverde Goederen overeenkomstig dit artikel 10, dan is deze aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper beperkt tot het bedrag dat overeenstemt met de prijs van de geleverde Goederen. In het geval een derde een schade-eis zou instellen, dan is de Koper gehouden Inlabs te vrijwaren voor het gedeelte van de schade-eis dat deze beperking overtreft.

10.4 De vrijwaringsplicht van Inlabs met betrekking tot gebreken in de geleverde Goederen strekt zich niet verder uit dan deze van zijn leveranciers.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De verkoop van de Goederen door Inlabs aan de Koper houdt voor de Koper niet het recht in om de intellectuele eigendom van Inlabs te gebruiken.

11.2 Inlabs geeft geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot enige inbreuk op een octrooi, merk, of ander intellectueel eigendomsrecht van een partij. Inlabs is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit zulke inbreuk.

12. GARANTIE

Inlabs wijst alle, uitdrukkelijke of impliciete, garantie af in verband met het gebruik, de geschiktheid voor een bepaald gebruik en/of de verkoopbaarheid van de goederen.

13. OVERDRACHT

In geen geval zal de Koper het recht hebben om zijn verplichtingen onder de overeenkomst met Inlabs over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlabs.

14. DEELBAARHEID

De gehele of partiële nietigheid of ongeldigheid van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

15. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze verkoopsvoorwaarden alsmede op alle overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit ontstaan, is het Belgisch recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Makkelijk te zetten, razendsnelle opname

Onze formule stopten we in een handige Nespresso®-capsule. Vergeet dus het slikken van pillen en neem een momentje voor jezelf. Stop de capsule in het toestel een half uurtje voor het slapen gaan, relax en voel de rust over je komen. De ingrediënten worden snel opgenomen waardoor je de slaap voelt opkomen en binnen het half uur geniet van een geweldige slaap.

Het resultaat merk je al na een 3-tal dagen, maar we raden een kuur van 2 maanden aan voor een optimaal resultaat. Neem dat momentje voor jezelf, drink je Nightcap en ervaar zelf de werking. Tijd om als herboren wakker te worden!

De inhoud van onze capsules is vegan, zodat iedereen van een betere nachtrust kan genieten. Bovendien haal je ook alles uit je Nespresso®-toestel, want je hoeft er helemaal geen nieuw toestel voor aan te schaffen

Onze ingrediënten er stuk voor stuk uitgelicht

MELATONINE, ESSENTIEEL VOOR DE SLAAP
Stress, schermen, … oorzaken zat die een slechte slaap veroorzaken. In NIGHTCAP zit dan ook de optimale dosis melatonine. Het natuurlijke slaaphormoon waar de werking al lang wetenschappelijk van bewezen is. Lichamelijke of psychologische factoren die slaap belemmeren worden zo afgevlakt.
HOP EN PASSIFLORA, SUCCESVOLLE EVERGREENS
Hop en passiflora worden al decennialang ingeschakeld om beter de slaap te kunnen vatten. In onze uitgepuurde formule komen ze volledig tot hun recht.
NIET TE MISSEN? CITROENMELISSE
Citroenmelisse heeft een ontspannend effect en brengt de geest tot rust. Noodzakelijk om goed te kunnen slapen. Bovendien word je uitgerust wakker, zonder het vervelende gevoel dat slaapmedicijnen met zich meebrengen.

De beste natuurlijke ingrediënten voor een gezonde, diepe slaap

Een goede nachtrust is niet voor iedereen weggelegd. Stress, schermen, … er zijn tal van redenen waardoor we niet goed slapen. Voldoende slaap is echter essentieel voor je gezondheid. Tijdens je diepe slaap tank je nieuwe energie, waardoor je er de volgende ochtend weer vol tegenaan kunt. Voel jij je soms futloos wegens een gebrek aan slaap, maar voel je geen nood aan slaapmiddelen? Dan hebben wij de geknipte oplossing voor jou: Nightcap.

Wij combineren immers melatonine, het natuurlijke slaaphormoon dat al in je lichaam aanwezig is met natuurlijke ingrediënten als hop, passiflora en citroenmelisse. Stuk voor stuk elementen met een wetenschappelijk bewezen werking op het vlak van slaap. Zo ben je verzekerd van een verkwikkende nachtrust en dagen boordevol energie.